• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Korzecznik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"

Member Area
Statut CKU PDF Drukuj Email
Tekst jednolity z dnia 17 marca 2008 r.
§ 1

Na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr. 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), ustala się statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Korzeczniku.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Placówka nosi nazwę: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Korzeczniku.
 2. Placówka mieści się w Korzeczniku w budynku nr 41.
 3. Ilekroć w statucie mowa o Centrum należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Ustawicznego w Korzeczniku.
 4. Organem nadzorującym jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
 5. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku.

§ 3
CELE I ZADANIA

 1. Do celów i zadań Centrum należy w szczególności:
  • 1.1.Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty;
  • 1.2.Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych;
  • 1.3.Umożliwianie zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej w określonym zawodzie;
  • 1.4.Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • 1.5.Kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi pożądanych cech osobowości;
 2. Powyższe cele i zadania Centrum realizuje poprzez:
  • 2.1.Prowadzenie szkół gimnazjalnych, zawodowych, liceów, techników i szkół policealnych;
  • 2.2.Organizowanie egzaminów eksternistycznych z zakresu programów nauczania szkoły podstawowej i średniej oraz dokształcających i doskonalących kursów zawodowych;
  • 2.3.Aktywny udział w życiu lokalnym poprzez uczestniczenie i współorganizowanie imprez o charakterze kulturalno naukowym;
  • 2.4.Nieustanne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Centrum;
  • 2.5.Opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz innych dla potrzeb słuchaczy;
  • 2.6.Doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych;
  • 2.7.Współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą;
  • 2.8.Współpraca z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr.§ 4
ORGANY CENTRUM
 1. 1.Organami szkoły są:
  • 1.1.Dyrektor Centrum,
  • 1.2.Rada Pedagogiczna,
  • 1.3.Samorząd Słuchaczy.


§ 5

Do kompetencji Dyrektora Centrum należy:
 1. Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Centrum.
 2. Reprezentowanie Centrum na zewnątrz.
 3. Sprawowanie wraz z Kadrą Kierowniczą nadzoru pedagogicznego nad szkołami i działalnością Centrum.
 4. Analizowanie realizacji planu dydaktycznego Centrum.
 5. Dysponowanie środkami finansowymi Centrum określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
 6. Organizowanie gospodarczej działalności Centrum.
 7. Powoływanie i odwoływanie Kadry Kierowniczej Centrum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
 8. Decydowanie o tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 9. Pełnienie roli Przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz zwoływanie jej posiedzeń.
 10. Kształtowanie profilu działalności szkoleniowo-kursowej w zależności od potrzeb środowiska lokalnego w porozumieniu z organem prowadzącym.
 11. Analizowanie postanowień Rady Pedagogicznej w ramach stanowiących jej kompetencje.
 12. Decydowanie o przyjmowaniu słuchaczy do Centrum oraz zmianie klasy. Skreślanie słuchaczy z listy w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje z upoważnienia Rady Pedagogicznej udzielonego w formie uchwały.
 13. Nadzorowanie pracy Komisji Egzaminacyjnych.
 14. Uzupełnianie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny w miarę posiadanych środków finansowych.
 15. Sporządzanie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań i innych informacji o działalności Centrum.
 16. Przyznawanie Nagród Dyrektora wyróżniającym się Nauczycielom.
 17. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami i wymierzanie im kar.
 18. Zatrudnianie, zwalnianie oraz awansowanie pracowników administracji i obsługi technicznej.
 19. Określanie zakresu czynności i kompetencji Kadry Kierowniczej Centrum.
 20. W porozumieniu z Radą dokonywanie przydziału pracy i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych.
 21. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inny nauczyciel Centrum, w zakresie określonym przez Dyrektora.
 22. Działalność Dyrektora nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszego statutu.


§ 6

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 1. Rada Pedagogiczna, nazywana dalej Radą jest najwyższym kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowywania. Rada realizuje zadania statutowe we współpracy z pozostałymi organami Centrum.
 2. W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Centrum niezależnie od wymiaru czasu pracy i formy umowy.
 3. Rada powołuje swoje organy: zespoły i komisje, określa ich zadania i kompetencje.
 4. Zakres kompetencji oraz organizacja pracy Rady określają odrębne przepisy oraz niniejszy statut.
 5. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Centrum.
 6. Udział w zebraniach Rady jest obowiązkowy.
 7. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także informacje o działalności Centrum.
 8. Rada opiniuje:
  • 8.1.organizację pracy Centrum;
  • 8.2.wnioski Dyrektora o przyznawaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • 8.3.propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych;
 9. Posiedzenia Rady mają charakter:
  • 9.1.rad zwyczajnych: klasyfikacyjnych i szkoleniowych;
  • 9.2.rad nadzwyczajnych: zwoływanych w trybie ustawowym w sprawach pilnych.
 10. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 11. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele Samorządu Słuchaczy zaproszeni przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 12. Rada może występować do organu prowadzącego Centrum o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela pełniącego inne funkcje kierownicze w Centrum.


§ 7

Do kompetencji Samorządu Słuchaczy:
 1. Zasady organizacji i działalności Samorządu Słuchaczy określają odrębne przepisy. Szczegółowe zasady działalności Samorządu Słuchaczy określone są w regulaminie samorządu.
 2. Samorząd Słuchaczy może gromadzić środki finansowe pochodzące ze składek, darowizn oraz innych źródeł. Zgromadzone środki przechowuje się na koncie bankowym. Zasady ewidencji określają odrębne przepisy.
 3. Wysokość składek ustala Prezydium Samorządu Słuchaczy na wniosek Dyrektora Centrum. Ten sam tryb stosuje się do zmiany wysokości składki. Składki mogą płacić osoby przystępujące do egzaminów eksternistycznych a także uczestnicy kursów organizowanych przez Centrum.
 4. Środki zgromadzone na koncie Samorządu Słuchaczy przeznacza się na finansowanie:
  • 4.1.zakupu pomocy naukowych;
  • 4.2.wyposażanie sal lekcyjnych i pracowni,
  • 4.3.bieżącej eksploatacji budynku;
  • 4.4.dopłat do wycieczek dla słuchaczy i imprez kulturalno-artystycznych,
  • 4.5.inwestycji i remontów bieżących,
  • 4.6.innych uzasadnionych wydatków.
 5. Dopuszcza się możliwość finansowania z funduszu Samorządu Słuchaczy wynagrodzeń oraz świadczeń pochodnych:
  • 5.1.osoby dokonującej ewidencji księgowej funduszu Samorządu Słuchaczy,
  • 5.2.nauczycieli prowadzących zajęcia spoza obowiązkowego planu nauczania (informatyka, języki obce, itp.),
  • 5.3.osób wykonujących prace dodatkowe (ochrona mienia, konserwacja, usługi dla słuchaczy, itp.).
 6. Środkami Samorządu Słuchaczy dysponuje Dyrektor CKU na podstawie zatwierdzonego na dany rok finansowy planu finansowego. Projekt planu finansowego przygotowuje Dyrektor CKU, zatwierdza Prezydium Samorządu Słuchaczy. Po zamknięciu roku finansowego Dyrektor CKU przedkłada Prezydium Samorządu Słuchaczy sprawozdanie z wykonania planu finansowego.
 7. Prezydium Samorządu Słuchaczy ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości i celowości wydatków z Funduszu Samorządu Słuchaczy.

§ 8
 1. Centrum prowadzi bibliotekę szkolną stanowiąca pomoc w nauczaniu i rozwijaniu czytelnictwa wśród słuchaczy.
 2. Biblioteka w szczególności:
  • 2.1.udostępnia lektury szkolne
  • 2.2.prowadzi i udostępnia informacje o nowościach wydawniczych
  • 2.3.gromadzi i udostępnia słuchaczom według ustalonych warunków kasety video, programy multimedialne, itp.
 3. Wypożyczone książki i czasopisma należy szanować, nie niszczyć, starać się o to by służyły jak najdłużej tym którzy z nich korzystają.
 4. Za uszkodzenie książki lub zagubienie odpowiada czytelnik.
 5. Ustala się 14-dniowy termin przed zakończeniem roku szkolnego jako obowiązkowy do zwrotu wszystkich książek lub czasopism z biblioteki szkolnej.
§ 9
 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektorów oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
 2. Stanowisko dyrektora powierza i z niego odwołuje Zarząd Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku.
 3. Dyrektor Centrum organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich szkół i innych jednostek organizacyjnych Centrum, odpowiada za działalność dydaktyczno-wychowawczą, administracyjno-gospodarczą i finansową.
 4. Dyrektor Centrum reprezentuje placówkę na zewnątrz.

§ 10
 1. W Centrum mogą działać komisje przedmiotowe powoływane przez Radę Pedagogiczną na wniosek dyrektora Centrum.
 2. Do zadań komisji przedmiotowych należy w szczególności:
  • 2.1.doskonalenie metod pracy dydaktycznej z dorosłymi.
  • 2.2.udzielanie pomocy metodycznej młodym nauczycielom.

§ 11
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY CENTRUM
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą ze słuchaczami w zakresie nauczanych przedmiotów i jest odpowiedzialny za poziom i wyniki tej pracy.
 2. Bezstronnie i obiektywnie ocenia słuchaczy. Udziela pomocy słuchaczom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
 3. Dyrektor Centrum powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie zwanemu opiekunem. Opiekun w miarę możliwości powinien prowadzić powierzoną mu klasę aż do ukończenia szkoły.
 4. Do obowiązków opiekuna klasy należy między innymi:
  • 4.1.koordynowanie pracy dydaktycznej nauczycieli uczących w klasie powierzonej jego opiece;
  • 4.2.czuwanie nad przestrzeganiem przez słuchaczy regulaminu Centrum,
  • 4.3.troska o właściwą frekwencję słuchaczy na obowiązkowych zajęciach,
  • 4.4.informowanie dyrekcji i rady pedagogicznej o wynikach nauczania w klasach;
  • 4.5.powiadamianie słuchaczy lub ich opiekunów prawnych o wynikach nauki, zachowaniu oraz o przewidywanych ocenach semestralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń otrzymania semestralnej oceny niedostatecznej. O przewidywanych ocenach semestralnych należy poinformować słuchaczy przed rozpoczęciem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. O zagrożeniu słuchaczy otrzymaniem oceny semestralnej niedostatecznej należy poinformować słuchacza na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Informacji udziela się osobiście, telefonicznie lub listownie. W przypadku słuchaczy niepełnoletnich w powyższy sposób informowani będą ich opiekunowie prawni.
  • 4.6.prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
  • 4.7.wypisywanie świadectw promocyjnych i kończących.
 5. W Centrum zatrudnia się nauczycieli, innych pracowników pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi. Zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 12
 1. Dla prowadzenia spraw biurowych, administracyjno-gospodarczych, budżetowo-finansowych i obsługi w Centrum, są zatrudnieni pracownicy administracyjno-ekonomiczni i pracownicy obsługi.
 2. Pracowników wymienionych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia z pracy dyrektor Centrum.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników określają odrębne przepisy
 4. Zakres obowiązków dla pracowników wymienionych w ust. 1 ustala na piśmie dyrektor Centrum.

§ 13
 1. W Centrum może być utworzone, na wniosek Dyrektora Centrum za zgodą organu prowadzącego, stanowisko lub stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 2. Centrum posiadającym filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 14
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 15
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
  • 1.1.jesienny, trwający od początku roku szkolnego do lutego następnego roku kalendarzowego,
  • 1.2.wiosenny, trwający od lutego do zakończenia roku szkolnego, Zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący, kalendarzem roku szkolnego.


§ 16

Nauczanie w szkołach Centrum opiera się na pracy nauczyciela ze słuchaczami oraz na samodzielnej nauce słuchaczy w domu.§ 17
 1. Harmonogram konsultacji oraz pozostałych zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego opracowuje się przed rozpoczęciem każdego semestru.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Przerwa między lekcjami trwa 5 minut. Dopuszcza się jednostki metodyczne 90-minutowe

§ 18
 1. Słuchacz, który ukończył semestr programowo najwyższy otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 2. Słuchacz, który otrzymał świadectwo ukończenia szkoły średniej może przystąpić do egzaminu dojrzałości.
 3. Przeprowadzanie egzaminów dojrzałości regulują odrębne przepisy.

§ 19
 1. Zasady klasyfikacji i promowania słuchaczy regulują odrębne przepisy.
 2. W Centrum obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§20
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY
 1. Słuchacz ma prawo do:
  • 1.1.Swobody wyrażania myśli i przekonań.
  • 1.2.Zachowania swojej odrębności światopoglądowej i religijnej.
  • 1.3.Obiektywnej, jawnej oceny oraz pomocy w nauce.
  • 1.4.Działalności w samorządzie słuchaczy i wpływania na funkcjonowanie Centrum,
  • 1.5.Pełnej informacji na początku semestru o wymaganiach i kryteriach ocen ze wszystkich przedmiotów.
  • 1.6.Korzystania z pomocy metodycznej nauczycieli w razie trudności z określonego przedmiotu.
  • 1.7.Powtarzania semestru zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • 1.8.Wnoszenia skarg do dyrektora Centrum i Kuratorium Oświaty.
 2. Słuchacz ma obowiązek:
  • 2.1.Uczestnictwa w zajęciach przewidzianych planem nauczania.
  • 2.2.Opanowania materiału nauczania określonego programem.
  • 2.3.Okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom Centrum
  • 2.4.Przestrzegania zarządzeń i zaleceń dyrekcji Centrum.
  • 2.5.Poszanowania mienia Centrum.
  • 2.6.Przestrzegania regulaminu samorządu słuchaczy.


§ 21
 1. Słuchacz może być nagrodzony za:
  • 1.1.bardzo dobre wyniki w nauce,
  • 1.2.działalność na rzecz Centrum.
 2. Rodzaje nagród:
  • 2.1.pochwała opiekuna klasy,
  • 2.2.pochwała Dyrektora Centrum,
  • 2.3.nagroda rzeczowa,
  • 2.4.stypendium za wyniki w nauce.
 3. Regulamin udzielania stypendium stanowi załącznik do statutu.


§ 22
 1. 1.Rodzaje kar:
  • 1.1.upomnienie opiekuna klasy,
  • 1.2.upomnienie lub nagana Dyrektora Centrum,
  • 1.3.skreślenie z listy słuchaczy jeśli nie dopełnia obowiązków słuchacza Centrum.
 2. Wykonanie kar może zostać zawieszone jeśli słuchacz uzyska poręczenie Samorządu Słuchaczy, Rady Pedagogicznej lub opiekuna klasy


§ 23
 1. Słuchacz może być ukarany nagana lub upomnieniem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 2. Do okoliczności dających podstawę do skreślenia słuchaczy z listy słuchaczy należą:
  • 2.1.naruszenie zasad dyscypliny i porządku wewnętrznego CKU,
  • 2.2.agresywne, niekulturalne zachowanie się wobec pracowników Centrum, słuchaczy i innych osób przebywających na terenie Centrum,
  • 2.3. przebywanie na terenie Centrum w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • 2.4.dewastacja mienia Centrum
  • 2.5.stwarzanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie Centrum,
  • 2.6.rażąco niska frekwencja na zajęciach szkolnych bez usprawiedliwienia,
  • 2.7.skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z handlem narkotykami.

§ 24
REKRUTACJA
 1. Dyrektor Centrum decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy w przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. Szczegółowe kryteria przyjęć nie uregulowane w odnośnych przepisach określa Rada Pedagogiczna lub komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
 3. Jeśli liczba kandydatów jest większa od liczby wolnych miejsc Dyrektor Centrum powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, która z kandydatami przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne.
 4. W skład komisji wchodzą:
  • 4.1.dyrektor Centrum jako przewodniczący,
  • 4.2.nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora jako członkowie.
 5. Podstawą do przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych jest ostatnie świadectwo lub wpis w indeksie potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego.
 6. Dyrektor szkoły wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla słuchacza przyjętego na semestr wyższy, jeżeli istnieją różnice programowe w zajęciach edukacyjnych stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego.
 7. Kandydat, który przedłoży świadectwo stwierdzające, że nie ukończył danego semestru, może być przyjęty na semestr odpowiednio wyższy, jeśli przedmiot, z którego otrzymał ocenę niedostateczną nie występuje w semestrze, o który się ubiega.
 8. Kandydaci ubiegają się o przyjęcie do szkoły w terminie:
  • 8.1.do końca września w semestrze zimowym,
  • 8.2.do końca lutego w semestrze wiosennym.
  • 8.3.w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Centrum odpowiednio w terminie do końca października i marca.
§ 25
 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Korzeczniku prowadzi następujące szkoły
  • 1.1. Technikum Rolnicze
  • 1.2. Technikum Rolnicze Uzupełniające
  • 1.3. Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
 2.  Statut Centrum reguluje funkcjonowanie szkół wchodzących w jego skład.


§ 26

Centrum prowadzi archiwum wspólnie dla wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

§ 27

Centrum może przyjmować dotacje i darowizny od osób fizycznych, prawnych i instytucji.


§ 28
 1. Od słuchaczy szkół zaocznych Centrum pobiera opłaty w formie wpisowego i czesnego
 2. Zasady pobierania opłat określone są w regulaminie CKU
 3. Opłaty wnoszone przez słuchaczy mogą być przeznaczane na:
  • 3.1. bieżącą działalność CKU
  • 3.2. działalność statutową Stowarzyszenia ,,Z Edukacją w Przyszłość” (organu
  • prowadzącego)
 4. Środki finansowe pochodzące z opłat niewykorzystane w danym roku mogą być umieszczane na lokatach i w funduszach
§ 29
 1. Centrum posiada prawo używania okrągłej pieczęci, wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, z godłem państwa pośrodku i napisem w otoku: ˝Centrum Kształcenia Ustawicznego w Korzeczniku”.
 2. Poszczególne szkoły wchodzące w skład Centrum posiadają również własne pieczęcie.
  • 2.1.Technikum Rolnicze – z napisem w otoku „Centrum Kształcenia Ustawicznego Technikum Rolnicze w Korzeczniku”.
  • 2.2.Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające – z napisem w otoku „Centrum Kształcenia Ustawicznego Liceum Ogólnokształcące”

§ 30

Zasady gospodarki finansowej placówki określają odrębne przepisy.


§ 31

Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem określają stosowne przepisy.
 
BIP

Utworzenie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.