• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Korzecznik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"

Member Area
Regulamin CKU PDF Drukuj Email
I. PRZEPISY OGÓLNE
 1. CKU w Korzeczniku jest szkołą niepubliczną
 2. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują wykształcenie średnie ogólnokształcące lub zawodowe
 3. Kształcenie w CKU jest płatne. Wysokość wpisowego, czesnego i innych opłat ustala Dyrektor szkoły
 4. CKU prowadzi kształcenie w trybie zaocznym
 5. Przyjęcie w poczet słuchaczy CKU odbywa się z chwilą wpłacenia wpisowego. Słuchacz otrzymuje indeks, który jest jego własnością.
 6. Słuchacz może zrezygnować z nauki na własną pisemną prośbę.
                               
II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 1. Rok szkolny rozpoczyna się 01. września i kończy 30 czerwca następnego roku.  
 2.  W skład roku szkolnego wchodzi: semestr zimowy i semestr letni.
 3. W skład każdego semestru wchodzi: okres zajęć dydaktycznych i sesja egzaminacyjna wolna od zajęć, trwająca nie krócej niż 2 tygodnie.
 4. Nauka odbywa się w/g programów nauczania i planów obowiązujących w CKU
   
III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
 1. Słuchacz ma prawo do:
  • a) zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków CKU, a także pomocy nauczycieli, zgodnie z planem nauki;
  • b) uzyskiwania nagród i wyróżnień;
  • c) rozwijania zainteresowań kulturalnych i sportowych oraz korzystania w tym celu z urządzeń i środków posiadanych przez CKU.
 2. Do obowiązków słuchacza należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu CKU oraz postępowanie zgodne z Regulaminem Szkoły.
 3. Słuchacz zobowiązany jest w szczególności do:
  • a)dbanie o godność słuchacza i dobre imię CKU;
  • b)      okazywania szacunku pracownikom CKU i przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego;
  • c)wykazywania troski i dbałości o mienie CKU;
  • d)     uiszczania opłat za możliwość kształcenia w CKU, w terminie określonym przez CKU;
  • e)uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem szkoły;
  • f)terminowego uzyskiwania zaliczeń, (sesja zimowa – do 28 lutego, sesja letnia – do 15 września), składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków związanych z tokiem nauki;
  • g)      zapoznawania się z podawanymi do wiadomości zarządzeniami Dyrektora.
 4. Nie zapoznanie się słuchacza z zarządzeniem nie zwalnia go od przestrzegania zawartych w nim norm. 
IV. ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW
 1. Przy egzaminach, zaliczeniach przedmiotów i na świadectwie stosuje się następujące oceny:
  • -                 celujący                     - 6
  • -                 bardzo dobry            - 5
  • -                 dobry                         - 4
  • -                 dostateczny              - 3
  • -                 dopuszczający         - 2
  • -                 niedostateczny        - 1
 1. W wyniku zaliczenia przedmiotu słuchacz otrzymuje ocenę końcową uwzględniającą oceny uzyskane z zaliczeń cząstkowych z danego przedmiotu oraz egzaminu, jeżeli jest on przewidziany programem szkoły.
 2. Warunki oraz tryb uzyskania zaliczenia podawane są do wiadomości słuchaczom przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 3. Zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący, na podstawie aktywności, obecności słuchacza na tych zajęciach, uzyskanych w ich trakcie ocen oraz wyników sprawdzianów oceniających zdobytą wiedzę i umiejętności.
 4. Zaliczenia przedmiotu uzyskuje się w dwóch terminach:
  • a)      zwykłym – w czasie sesji egzaminacyjnej
  • b)      poprawkowym - w czasie sesji egzaminacyjnej
  • c)      poprawkowym – w późniejszym terminie ustalonym przez dyrektora placówki (po uprzednim pisemnym zwróceniu się do dyrektora i uzyskaniu jego zgody).
 1. W przypadku niedopełnienia przez słuchacza warunków zaliczenia prowadzący zajęcia może wpisać do indeksu ocenę niedostateczną.
 2. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej, testowej lub praktycznej, a także może stanowić połączenie tych form, o ile wymaga tego specyfika przedmiotu.
 3. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy, jeżeli zachodzi choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:
  • -          nie wniósł opłaty z tytułu czesnego za dwa miesiące,
  • -          nie złożył indeksu i karty egzaminacyjnej w terminie przewidzianym harmonogramem roku szkolnego.
V. WYRÓŻNIENIA I KARY
 1. Słuchaczowi wyróżniającemu się szczególnymi wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, a równocześnie zdyscyplinowaniem i nienaganną postawą mogą być przyznane:
  • a)      pochwała prowadzącego zajęcia;
  • b)      list gratulacyjny Dyrektora.
 1. Za postępowanie uchylające godności słuchacza lub naruszenie przepisów CKU słuchacz ponosi odpowiedzialność przed przełożonymi.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  • a)      upomnienie;
  • b)      nagana;
  • c)      nagana z ostrzeżeniem;
  • d)     wydalenie ze szkoły.
VI. OPŁATY ZA NAUKĘ
 1. Słuchacz zobowiązany jest wnieść na konto CKU określone opłaty.
 2. Opłatami o których mowa w punkcie 1 są:
  • a)      wpisowe;
  • b)      czesne;
  • c)      inne opłaty.
 3. Słuchacz zobowiązany jest do zapłaty czesnego w wysokości 100 zł miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.
 4. W przypadku wpłaty raty czesnego po terminie, słuchacz zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 5% czesnego za każdy miesiąc zwłoki, ale nie mniej niż 5 zł.
 5. W przypadku zwiększenia kosztów utrzymania szkoła może dokonać z początkiem każdego roku kalendarzowego zmiany wysokości czesnego.
 6. Jeżeli słuchacz nie dokona wszystkich należnych w danym semestrze wpłat czesnego, nie otrzyma karty egzaminacyjnej co równoznaczne jest z nie zaliczeniem semestru.
 7. Egzaminy poprawkowe zaliczane poza sesją egzaminacyjną podlegają opłacie w wysokości 20,00zł.
 8. W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania zajęć w CKU nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyduje Dyrektor CKU.
 
BIP

Utworzenie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.