• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Korzecznik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"

Member Area
Statut PDF Drukuj Email

Tekst jednolity z 27 sierpnia 2012 r.

 

 STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI ŚRODOWISKA LOKALNEGO „Z EDUKACJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego
   „Z Edukacją w Przyszłość”  zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną
 2. Nazwa skrócona Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie
   ,,Z Edukacją w Przyszłość”.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona;

§ 2

1.        Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar  Rzeczypospolitej Polskiej.
       Siedzibą władz jest miejscowość Korzecznik nr 41 (gmina Kłodawa)

2.        Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego  na rzecz ogółu
       społeczeństwa.

 

                                                                     § 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy  członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§ 4

1.      Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1.      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.      O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.2, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania
§ 6

      Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Podnoszenie poziomu edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 2. Upowszechnianie wiedzy o walorach środowiska naturalnego Korzecznika i okolic.
 3. Promocja produktów regionalnych
 4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań szkoły i środowiska lokalnego
 5. Rozwój idei przedsiębiorczości wśród członków Stowarzyszenia  i okolicznych mieszkańców
 6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 7. Działalność charytatywna
 8. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 9. Ochrona i promocja zdrowia
 10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy
 12. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 13. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 14. Rozwój kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury i tradycji
 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 16. Propagowanie idei ochrony flory i fauny, dziedzictwa przyrodniczego i ekologii
 17. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie patologiom społecznym
 18. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 19. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 20. Promowanie i organizowanie wolontariatu

 

 

 

 

§ 7

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w § 6  poprzez działalność  nieodpłatną
 i odpłatną pożytku publicznego.
I. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

1)      85.10.Z- Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania   przedszkolnego

2)      85.20.Z - Prowadzenie szkół podstawowych.

3)      85.51.Z- Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, upowszechnianie
               sportu i aktywnego trybu życia, organizacja wypoczynku letniego
                i zimowego.

4)      85.52.Z – Organizacja rożnych form edukacji artystycznej (kursy i zajęcia nauki
                 gry  na instrumentach , zajęcia z dziedziny sztuki, tańca, fotografii itp.)

5)      85.59.B – Prowadzenie zajęć dodatkowych , pozaszkolnych , kursów, szkoleń
                 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w tym także bezrobotnych).
                 Realizacja projektów edukacyjnych i wspierających wyrównywanie
                  szans.

6)      85.60.Z – Doradztwo edukacyjno zawodowe, pomoc psychologiczno-
                pedagogiczna , 

7)      88.10.Z – Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy
                 i opieki dla  osób starszych i niepełnosprawnych

8)      88.99.Z-  Prowadzenie poradni w zakresie wsparcia rozwoju dzieci ,młodzieży
                i ich  rodzin. Doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych.              

9)      94.99.Z –Działalność wspierająca inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju
                lokalnego, odnowy miejscowości, kultywowania tradycji i dziedzictwa
                narodowego, ochrony środowiska, wspieranie  organizacji 
                pozarządowych . Działalność związana  z przyznawaniem dotacji
                dla organizacji  pozarządowych  nie nastawione na zysk  oraz  szkół,
                 przedszkoli, ośrodków  kultury, bibliotek,  grup  nieformalnych
                 działających dla dobra lokalnych społeczności.
                 Promocja i organizacja wolontariatu

10)  58.11.Z- Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji.
                        

II. Odpłatna działalność pożytku publicznego

1)      85.10.Z- Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

2)      88.91.Z- Prowadzenie żłobków i pozostałych  form opieki dziennej nad dziećmi

3)      85.31.B – Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

4)      85.32.A- Prowadzenie Technikum dla dorosłych

5)      85.51.Z- Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, upowszechnianie
               sportu i aktywnego trybu życia, organizacja wypoczynku letniego
                i zimowego, zielonych szkół, rajdów, wycieczek itp.

6)      85.52.Z – Organizacja rożnych form edukacji artystycznej (kursy i zajęcia nauki gry
                 na instrumentach , zajęcia z dziedziny sztuki, tańca, fotografii itp.)

7)      85.59.B – Prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakresie  kształcenia,
                 doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz innych  kursów i szkoleń.

8)      58.11.Z- Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji.

          

Rozdział III
Członkowie,  ich prawa i obowiązki

§ 8

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1.Członków zwyczajnych

2.Członków wspierających

3.Członków honorowych

§ 10

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną      zdolność do czynności prawnych  i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową . Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowy może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  w rozwój  idei Stowarzyszenia  lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji .
 1. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu .

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do :

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

5) noszenia odznaki organizacyjnej

6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków  Stowarzyszenia .

2. Członek zwyczajny jest obowiązany do :

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3) przestrzegania etyki zawodowej

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
    w Stowarzyszeniu

§ 12

 

1.      Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa      wyborczego posiada prawa określone  w § 11 ust.1 pkt 2-6

2.      Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia .

3.      Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się   z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4.      Członkowie honorowi są zwolnieni z  opłacania składek członkowskich

5.      Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał  władz Stowarzyszenia.

§ 13

 

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek::

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych  zobowiązań.

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków,  w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki .

4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego,
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

5) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała .

2. W przypadku określonym w ust. 1  pkt 3 –4 orzeka Zarząd, który  zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania  Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosowanej uchwały.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

 

§14

Władzami Stowarzyszenia są :

1.      Walne Zebranie Członków

 1.  Zarząd
 2. Komisja Rewizyjna
   

§ 15

 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  tajnym,  bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów .

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są  w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej  połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.  Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 

 

 

§ 16

 

    W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 

 

Walne Zebranie Członków

§ 17

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział :

1)     z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 

2)     z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i      zaproszeni goście.

3.      O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed Terminem Walnego Zebrania Członków.

4.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności :

1)     w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 15 ust. 3,

2)     w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania .

 

§ 18

 

 

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 15 ust.1

3.      Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad .

4.      Obradami Walnego Zebrania  kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.

5.      Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania i powołanych w nim komisji .

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)      na umotywowane żądanie, co najmniej 5 członków zwyczajnych.

8.      W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

9.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19

 

    Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy :

1.      Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

2.      Uchwalenie statutu i jego zmian.

3.      Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia

4.      Zatwierdzenie wykonania budżetu

5.      Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia

6.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

7.      Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń

8.      Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

9.      Rozpatrywanie odwołań  w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu

10.  Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

11.  Podejmowanie uchwał o powołaniu wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.

12.  Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

13.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

14.  Podejmowaniu uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

 

Zarząd

§ 20

1.      Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.

2.      Zarząd składa się z 4 - 6 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarz i skarbnika.

3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania
 3. Ustalanie prowizorium budżetowego i dokonywanie zmian w planie finansowym w trakcie roku obrotowego
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, lokowania środków finansowych na lokatach bankowych lub w funduszach inwestycyjnych.
 7. Powołanie komisji, zespołów oaz określanie ich zadań
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 12. Składanie sprawozdań ze swej działalności, na Walnym Zebraniu Członków.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22

1.      Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

3.      Członkowie Komicji Rewizyjnej:

1)      Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z  nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2)      Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3)      Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z późniejszymi zmianami.

 

 

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia

2.      Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

3.      Prawo żądania zwołania  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia)  Zarządu.

4.      Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.

5.      Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom  Stowarzyszenia.

6.      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

§ 24

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę

§ 25

 

  W przypadkach określonych w § 23 walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 

Rozdział IV

Majątek i fundusze
§ 26

 Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze, lokaty bankowe i inwestycyjne, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe.

 

§ 27

 

1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)       składki członkowskie

2)      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących  w użytkowaniu  Stowarzyszenia

3)      dotacje

4)      darowizny, zapisy i spadki od osób fizycznych i prawnych

5)      wpływy z działalności statutowej odpłatnej

6)      odsetki od środków finansowych przechowywanych na kontach i lokatach bankowych

7)      zyski z lokat w funduszach inwestycyjnych

2.      Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane  wyłącznie na koncie Stowarzyszenia . Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3.      Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca  każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych  przez Zarząd, w ciągu 12 tygodni  od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia .

4.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.      Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

6.      Zabrania się:

1)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
 w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

       z którymi członkowie ,członkowie organów lub pracownicy organizacji
        pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu  albo w stosunku
        pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
        powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
        przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”.                                                                          

2)     Przekazywania ich  majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
 na preferencyjnych warunkach                                                

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)     zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7. Uchwałą Zarządu nadwyżki finansowe mogą być lokowane w funduszach inwestycyjnych

§ 28

 

1.      Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób spośród członków Zarządu

 

2.      Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis
Prezesa lub innego członka Zarządu .

 

 

 

 

 

Rozdział V

Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

 

§ 29

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów –2/3, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczane w porządku obrad  Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust.3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia .

4.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych  w statucie, maja odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy  z dn.  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20,poz 104  z poź. zmianami).

Rozdział VI

Przepisy  przejściowe

§ 30

1.      Statut  i jego zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia.

               

Korzecznik,  27 sierpnia 2012 r..

 

 

 

                                                                        

 
BIP

Utworzenie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.