• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Korzecznik

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju I Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"

Member Area
Szkoła - Aktualności
Karta rowerowa procedury PDF Drukuj Email

 

 

 

Procedura ubiegania się o kartę rowerową 
w Szkole Podstawowej  w Korzeczniku 

Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602 z późn. zm.)

I. Głównym celem jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego uczestniczenia w ruchu drogowym, dbałości o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie.

.

       II. Warunki uzyskania KARTY ROWEROWEJ

      1.  Całością spraw organizacyjnych zawiązanych z uzyskaniem karty rowerowej przez uczniów      kieruje szkoła.

 

 2.      Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.    

           Do egzaminu za zgodą obojga rodziców może przystąpić uczeń, któremu do ukończenia 10 roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje mu się jednak dopiero z dniem ukończenia 10 lat.

 

3. W uzyskaniu karty rowerowej uczniowi pomagają wszyscy nauczyciele w szczególności nauczyciel uczący zajęć technicznych, wychowania fizycznego, wychowawca,  pielęgniarka szkolna oraz rodzice.

4.  Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach przedmiotu  zajęcia techniczne, głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego.

 

   5.      Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie  Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową         (załącznik nr 1) wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

 

6.  W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

7.  Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w ramach lekcji zajęcia techniczne lub innych z wychowania komunikacyjnego.

8.      Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, sprawdzian odbywa się w formie testowej. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 80 % poprawnych odpowiedzi. Test trwa 30 minut.

9.      W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego 
w drugim terminie.

10.      Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

11.      Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

12.      Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, wydawana jest karta rowerowa.

13.  Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu.

14.  Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie. Karty rowerowe dzieciom urodzonym do końca maja wydawane są do końca czerwca, pozostałe po zgłoszeniu informacji przez ucznia o ukończeniu przez niego 10 lat w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia.

15.  Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w  sekretariacie szkoły.

      16.  W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne           oświadczenie o zaistniałym fakcie.

 

17.  Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki.

 

 

     

III. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości:

 • przepisów ruchu drogowego,
 • znaków i sygnałów drogowych
 • zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • pierwsza pomoc przed medyczna.

2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:   

       przygotowanie roweru do jazdy

       ruszanie z terenu płaskiego i pod górkę

       jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)

       jazda po wyznaczonym torze

       prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe (szczególnie znaki:A-5, A-7, A-8, A-10, A-16, A-17, A-29, B-1, B-2, B-9, B-20, B-21, B-22, C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2, D-3, D-6 )

Sprawdzian umiejętności praktycznych  odbywać się będzie w wyznaczonym terminie (koniec maja – początek czerwca) na odpowiednio przygotowanym na boisku szkolnym placu manewrowym, w obecności komisji egzaminacyjnej.

Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z  rowerem wzorcowo przygotowanym do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym, lub skorzystać z roweru przygotowanego przez organizatora egzaminu.

IV. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły.

W skład komisji wchodzi:

 1. nauczyciel zajęć technicznych – przewodniczący komisji egzaminacyjnej
 2. dyrektor szkoły bądź inna osoba oddelegowana przez dyrektora – członek komisji
 3. zaproszony policjant – nieobowiązkowo – członek komisji

Policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego z racji swojego zawodu i znajomości merytorycznych może współpracować ze szkołą, uczestniczyć w zajęciach, sprawdzianach oraz samym egzaminie.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu i dołącza do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową.

 

 

 

 

V.  Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty  Rowerowej.

 1. Na zajęciach technicznych w klasie czwartej  uczniowie   poznają obowiązkowe przepisy i znaki drogowe umożliwiające zdobycie karty rowerowej.
 2. Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu  Zajęcia Techniczne w postaci zajęć  teoretycznych.

Na lekcjach  realizowane są następujące zagadnienia dotyczące ruchu drogowego:

 

 

 

 

 

 1. Poznanie podstawowych pojęć z  zakresu ruchu drogowego
 2. Znaki drogowe ważne dla pieszych
 3. Hierarchia ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym
 4. Korzystanie z drogi przez pieszych
 5. Przechodzenie przez jezdnię
 6. Czego zabrania się pieszym?
 7. Zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania
 1. Poznajemy środki transportu
 2. Pasażer na przystanku
 3. Zachowanie się w środkach komunikacji miejskiej
 4. Bezpieczna podróż samochodem osobowym
 1. Warunki uzyskania karty rowerowej
 2. Budowa oraz obowiązkowe wyposażenie roweru
 3. Konserwacja roweru
 4. Prawa i obowiązki rowerzystów
 5. Czego nie wolno rowerzyście?
 6. Zasady obowiązujące w ruchu drogowym
 7. Znaki, sygnały i polecenia obowiązujące rowerzystów
 8. Od czego zależy bezpieczne hamowanie?
 9. Manewry w ruchu drogowym- włączanie się do ruchu, zmiana pasa, zmiana kierunku jazdy
 10. Manewry w ruchu drogowym- omijanie, wymijanie, wyprzedzanie
 11. Zasady ruchu na skrzyżowaniach

 

 1. Przyczyny wypadków?
 2. Jak wezwać pomoc?
 3. Pierwsza pomoc przedlekarska
 1. Planujemy wycieczkę krok po kroku
 2. Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku w górach i nad wodą

 

 

 

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej

Umiejętności ucznia:

Uczeń:

 • prawidłowo określa znaki drogowe pionowe  i poziome dotyczące pieszych
   i rowerzystów,
 • umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,
 • wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,
 • prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę  rowerem,
 • opanował właściwą  technikę jazdy,
 • stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz  poleceń w ruchu drogowym,
 • opisuje  cechy  charakterystyczne drogi,
 • prawidłowo wykonuje manewry: skrętu  w lewo, skrętu  w prawo,  wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu,  zawracania, na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,
 • potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz  określić  skutki błędnego wykonania manewrów, umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie  rowerowej,
 • umie odróżnić  zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,
 • umie scharakteryzować bezpieczną drogę,

Wiadomości ucznia:

Uczeń:

 • poprawnie wymienia informacje  zawarte na znakach dotyczących pieszych
  i rowerzystów,
 • nazywa elementy drogi,
 • zna  zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg,
 • zna  zasady przechodzenia przez  jezdnię  na przejściach dla pieszych,
 • wskazuje różnice  między drogą  w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
 • zna  znaczenie elementów odblaskowych,
 • zna  zasady korzystania ze środków  komunikacji publicznej,
 • potrafi podać przyczyny  wypadków  powodowanych przez  pieszych,
 • zna  zasady przechodzenia przez  torowisko kolejowe z zaporami i bez  zapór,  a także  przez  tory  tramwajowe z sygnalizacją świetlną  i bez  niej,
 • zna  numery  telefonów  alarmowych,
 • zna  zasady udzielania pomocy  ofiarom wypadków  drogowych,
 • zna  znaki drogowe i ich znaczenie,
 • podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz  poleceń w ruchu drogowym,
 • podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,
 • definiuje pojęcia  dotyczące manewrów wykonywanych przez  kierującego rowerem,
 • zna  zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
 • zna  zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej,  chodniku  i jezdni,
 • wskazuje przyczyny  powstawania wypadków,
 • objaśnia  wykonywanie poszczególnych manewrów,
 • zna  organizację ruchu na różnych  skrzyżowaniach,
 • potrafi określić  pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez  skrzyżowanie, potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności
   i ograniczonego zaufania,
 • zna  zastosowanie środków  stanowiących wyposażenie apteczki,
 • doskonale zna  zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,
 • zna  przepisy pieszych idących  indywidualnie  i w kolumnie  oraz  rowerzystów,
 • potrafi wymienić sposoby poprawy  widoczności ludzi na drodze,
 • definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec  pojazdów uprzywilejowanych,
 • wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,
 • zna  przyczyny  wypadków  powodowanych przez  rowerzystów.

 

 

Akty prawne obowiązujące przy uzyskaniu karty rowerowej

 

U S T A W A

 z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

Akt pierwotny: 1997.98.602                                             Tekst jednolity: 2005.108.908

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Akt pierwotny: 2002.170.1393                                                      

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Akt pierwotny: 2003.32.262                                                       

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie uzyskiwania karty rowerowej

Akt pierwotny:  2013.0.512

USTAWA

z dnia 5 stycznia 2011 r.

o kierujących pojazdami

Akt pierwotny: 2011.30.151

Rozdział 7

Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Art. 41.

1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

4. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a niebędących uczniami szkoły podstawowej, są prowadzone w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1.

5. Koszty uczestnictwa uczniów w zajęciach, o których mowa w ust. 3, są pokrywane ze środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców.

Art. 42.

1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej;

2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej;

3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;

4) wzór karty rowerowej.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

1) konieczność przygotowania osób uzyskujących kartę rowerową do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;

2) potrzebę ujednolicenia wzorów dokumentów;

3) specyfikę ruchu pojazdów jednośladowych, w tym istniejące zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu;

4) konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących zajęcia

Nowe przepisy prawa dla rowerzystów

NOWE PRZEPISY PRAWA DLA ROWERZYSTÓW-1.04.2011

I. Nowa definicja drogi dla rowerów.

Nowelizacja dopuszcza korzystanie z dróg rowerowych przez rowery wielośladowe, czyli rower trzykołowy, wąska riksza czy rower z dwukołową przyczepką.
Uwaga! Nie można  jechać po jezdni, wzdłuż której prowadzi droga dla rowerów.

 

II. Pas rowerowy

Pasy dla rowerów są wydzieleniem dla rowerzystów przestrzeni na jezdni. Zwężają też pas dla samochodów, co przyczynia się do bezpieczniejszej jazdy. Mają dokładnie taką samą funkcję i znaczenie prawne jak drogi dla rowerów. Nie można jechać ani chodnikiem ani jezdnią, wzdłuż których prowadzi pas rowerowy. Z drugiej strony, pasy nie są odseparowane od ruchu samochodowego tak dobrze jak wydzielone ścieżki, dlatego konieczna jest na nich znacznie większa uwaga.

 

III. Śluza rowerowa.

Śluza rowerowa to część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości skrzyżowania lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów
w celu zmiany kierunków jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa.

Kiedy auta zatrzymują się na czerwonym świetle, rowerzyści mogą minąć je
i wjechać do śluzy (np. wyróżniającej się od reszty jezdni kolorem), ustawiając się przed samochodami. Zwiększa to ich bezpieczeństwo przy ruszaniu spod świateł.

 

IV. Rozszerzenie definicji roweru.

Rower to pojazd o szerokości do 90 cm, poruszany siłą mięśni lub silnikiem elektrycznym, pozwalającym osiągnąć prędkość do 25 km/h/. W związku z tym po ścieżce rowerowej będą mogły poruszać się riksza (o szer. do 90 cm), rowery wielośladowe i elektryczne.

 

V. Wózek rowerowy

Wózek rowerowy to rower o szerokości powyżej 90 centymetrów. Taki pojazd nie może poruszać się drogą dla rowerów. Do pojazdów takich należą wszelkie riksze
i rowery towarowe, czyli pojazdy dużo cięższe i większe niż normalny rower. Minimalny wiek pozwalający na jazdę takim pojazdem wyniesie 17 lat.

 

VI. Przyczepki rowerowe

Są stabilniejsze i bezpieczniejsze od fotelików. Należy jednak zadbać o ich widoczność i nie zapominać o zapinaniu w nich dzieci pasami.

 

VII. Jazda rowerem środkiem pasa na skrzyżowaniu.

Rowerzysta ma prawo jechać środkiem pasa przez skrzyżowanie (w tym rondo).
Ten przepis ma zapobiec sytuacjom, gdy wyprzedzające na skrzyżowaniu rowerzystę auto skręca w prawo, zajeżdża mu drogę. Jadąc środkiem rowerzysta jest lepiej widoczny, po zjechaniu ze skrzyżowania znów należy trzymać się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni.

 

VIII. Wyprzedzanie przez rower wolno jadących pojazdów z prawej strony.

Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące samochody także z prawej strony, przepis ten jednak nie znosi innych przepisów dotyczących wyprzedzania, np.: nie wolno wyprzedzać na skrzyżowaniach, trzeba też upewnić się, że będzie można bezpiecznie zakończyć manewr, należy uważać na wysiadających pasażerów. Podczas skręcania w prawo kierowca samochodu, widząc rowerzystę jadącego przy prawej krawędzi jezdni, musi go przepuścić, zanim wykona manewr.

 

IX. Likwidacja nakazu zatrzymania się rowerem, gdy auto nie radzi sobie z wyprzedzaniem.

Przepis był niemożliwy do wyegzekwowania i praktycznie martwy. Zadecydowano, że rower znacznie łatwiej i bezpieczniej wyprzedzić, gdy jedzie niż gdy stoi.

 

X. Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym.

Przepis daje rowerzyście pierwszeństwo na przejeździe rowerowym (gdy droga dla rowerów przecina jezdnię) w sytuacji gdy auto skręca z drogi głównej w prawo/lewo.

Mimo wszystko, nadal trzeba uważać! Na przejazdach obowiązuje, tak jak wszędzie na drogach publicznych, zasada ograniczonego zaufania.

 

XI. Jazda drogą rowerową tylko w naszym kierunku.

Zmiana pozwalająca na niekorzystanie z drogi rowerowej w momencie, w którym droga ta prowadzi w innym kierunku niż ten, w którym potrzebuje jechać rowerzysta.

 

XII. Rowerzyści mogą jeździć obok siebie.

Przepis zezwala rowerzystom na jazdę obok siebie, o ile nie utrudniają ruchu pojazdom!!!

 

XIII. Jazda chodnikiem przy złej pogodzie.

Zmiana dopuszcza jazdę rowerzysty chodnikiem w trakcie bardzo złej pogody - np. oblodzonej jezdni, czy silnego wiatru. Wiatr może zepchnąć go pod koła nadjeżdżającego samochodu, a lód wywrócić. Podczas złych warunków pogodowych rowerzysta na jezdni staje się mniej przewidywalny dla kierowców.
Zapis nie pogorszy bezpieczeństwa pieszych - rowerzystę na chodniku nadal obowiązuje konieczność ustępowania im.

 

XIV. Oświetlenie roweru

OBOWIĄZKOWE OŚWIETLENIE roweru i wózka rowerowego:
Z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej.
Z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt.

 

Jakie warunki musi spełnić obowiązkowe oświetlenie:
-Dopuszcza się, aby światła (oprócz tylnego odblaskowego) były zdemontowane, jeżeli   
  rowerzysta nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy;
-Światła, zarówno przednie, jak i tylne, mogą być migające. Muszą świecić na tyle mocno, by  były widoczne z odległości 150m;
-Światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne  w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;
-Światła powinny być zamocowane na wysokości od 25 do 150 cm od powierzchni jezdni.
 (Uwaga! Ten przepis obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2013!). Obowiązkowe oświetlenie  musi być zamontowane na pojeździe, więc nie można go wieszać np. na plecaku lub czole  (lampki czołowe);
-Światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) -
 z tyłu.

 

Kiedy zapalać światła?
Rower nie posiada świateł mijania, a jedynie pozycyjne, więc obowiązek korzystania ze
świateł całą dobę nie obowiązuje rowerzystów. Światła trzeba zapalić w czasie jazdy
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (deszcz, śnieg, mgła, zmierzch), od zmierzchu do świtu oraz w tunelu.

 

DODATKOWE OŚWIETLENIE: Dopuszcza się umieszczanie odblasków w kolorze żółtym samochodowym na pedałach oraz na kołach. Na każdym kole musi być co najmniej jeden odblask, tak by z każdego boku roweru były widoczne co najmniej dwa światła. Można także posiadać światła odblaskowe białe z przodu.

W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

 

INNE OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE roweru i wózka rowerowego:
-W dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

(Uwaga! Ten przepis obowiązuje dopiero od 1 stycznia 2013!);
-co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
-w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

Imię i nazwisko ucznia .......................................................................................

Data urodzenia ................................................Klasa .........................................

Szkoła .................................................................................................................

Miejscowość........................................................................................................

Adres zamieszkania ucznia.................................................................................

 

 

 

Podpis rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób

 

Uwagi

1.

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie obserwacji zachowań ucznia.

 

 

2.

Zgoda rodziców lub opiekunów na wydanie karty rowerowej.

 

 

 

3.

Wiadomości teoretyczne

 

 

4.

Obsługa techniczna roweru

 

 

5.

Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

 

 

6.

Pomoc przedlekarska

 

 

 

Kartę rowerową nr............................ wydano w szkole dnia ....................................

DYREKTOR SZKOŁY

.....................................  

(pieczęć, podpis)

 

 
I miejsce Bartosz Warszewski PDF Drukuj Email

Uczeń klasy piątej - Bartosz Warszewski zajął I miejsce

w Miejsko-Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej

" Młodzież Zapobiega Pożarom"

w grupie uczniów szkół podstawowych

 

img_0155.jpg - 1.62 Mb

 
Choinka 2015 PDF Drukuj Email

:)

 

10387483_850397378316534_8259278698158083900_n.jpg - 30.09 Kb10612782_850381564984782_1513438638401313731_n.jpg - 103.77 Kb

 
Dzień Babci i Dziadka PDF Drukuj Email

W tym roku ta miła uroczystość odbyła się 20 stycznia 2015 r.

Aby podziwiać występy swoich kochanych wnuków do naszej szkoły przybyły babcie i dziadkowie.

Zebranych gości serdecznie powitała pani dyrektor szkoły Maria Nowak, składając serdeczne życzenia.

Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich babć i dziadków.

Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…

250517_341946822656899_5220267780576606420_n.jpg - 85.00 Kb

Kocham mocno Babcię, Dziadka,
 
To nie żarty moi mili,
 
Dzisiaj im życzenia składam,
 
By sto latek jeszcze żyli.


img_0086.jpg - 2.00 Mbimg_0082.jpg - 1.99 Mb
 
img_0099.jpg - 2.01 Mbimg_0107.jpg - 2.00 Mb
 
img_0113.jpg - 2.00 Mbimg_0117.jpg - 1.99 Mb
 
img_0125.jpg - 2.00 Mbimg_0134.jpg - 2.00 Mb
 
19 grudnia 2014 rok JASEŁKA PDF Drukuj Email

Boże Narodzenie to czas magiczny, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością.

 

dsc_0359.jpg - 2.41 Mb

 

Jak co roku w naszej szkole odbyły się jasełka oraz wspólne kolędowanie.

Jednym słowem od rana dało sie odczuć magiczną, świąteczną atmosferę

 

dsc_0368.jpg - 2.45 Mb

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/korzeczn/starastrona/templates/ja_iolite/html/pagination.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/korzeczn/starastrona/templates/ja_iolite/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/korzeczn/starastrona/templates/ja_iolite/html/pagination.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/korzeczn/starastrona/templates/ja_iolite/html/pagination.php on line 132

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/korzeczn/starastrona/templates/ja_iolite/html/pagination.php on line 126

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/korzeczn/starastrona/templates/ja_iolite/html/pagination.php on line 132


Strona 1 z 3
BIP

Utworzenie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.